Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 ROZSAH PLATNOSTI

1.Ustanovení těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek (dále jen Podmínky) se použijí na všechny dodávky uskutečněné prodávajícím. Podmínky tak tvoří integrální část všech smluvních dokumentů na základě kterých Galin Nikolov – EUROPEAN CERAMIC TRADE (dále jen Prodávající) dodává zboží. Podmínky jsou závazné i tehdy,pokud tak obě strany výslovně neuvádějí. Kupující stvrzuje platnost Podmínek převzetím zboří od Prodávajícího.

2.Změny Podmínek, případně souhlas s platnosti podmínek kupujícího vyžaduje vždy písemný souhlas prodávajícího.

§ 2 NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.Nabídka prodávajícího není závazná zejména v rozsahu ceny a dodacích termínů. Charakteristika zobrazení, rozměry a hmotnost nebo ostatní vlastnosti výrobku jsou závazné jen pokud je prodávající samostatně písemně potvrdí.

2.Objednávka kupujícího je z jeho strany závazná. Prodávající je oprávněn přijmout a potvrdit písemně objednávku do tří týdnů od jejího doručení

3.Kupní smlouva vzniká na základě písemného potvrzení objednávky dle ustanovení § 2 odst. 2. těchto podmínek.

§ 3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Cena, pokud není dohodnuto jinak, je cena koncová, včetně obalu, dopravného, cla, importních a dalších poplatků a plateb. Cena obsahuje daň z přidané hodnoty dle platné právní úpravy.

2.Pokud mezi potvrzením objednávky dle ustanovení § 2 odst. 2. těchto Podmínek a termínem dodání dojde ke změně vstupů (materiál, energie, mzdy apod.) v neprospěch prodávajícího, je tento oprávněn o zvýšenou cenu vstupů zvýšit jednostranně dohodnutou kupní cenu.

3.Úhrada kupní ceny znamená připsání finanční částky na účet prodávajícího. Prodlení s úhradou kupní ceny může být sankcionováno úrokem z prodlení. Úrok je stanoven ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní ceny, zanikají nároky kupujícího na dohodnuté slevy, rabaty, skonta apod. A Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení celé částky zboží, před poskytnutím slevy. V případě prodlení s úhradou kupní ceny, její části je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží. V den kdy nastane prodlení s úhradou kupní ceny dle kterékoliv faktury jsou splatné všechny pohledávky prodávajícího za kupujícím.

4.Platba šekem nebo směnkou musí být předem písemně dohodnuta, včetně podmínek jejich přijetí.

5.V případě, že se prodávající po potvrzení objednávky dozví informace, ze kterých, či už samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi, bez ohledu na to, zda­li existovaly v době přijetí nabídky, lze usoudit zhoršení platební morálky kupujícího nebo zhoršení možnosti získat obchodní úvěr, je prodávající oprávněn stanovit nové podmínky prodeje zboží. Prodávající může požadovat platbu předem, požadovat poskytnutí jistoty splnění závazku k uhrazení kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. V den doručení výše uvedeného písemného odstoupení (vůle) prodávajícího kupujícímu jsou splatné všechny pohledávky prodávajícího za kupujícím. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých odstoupením od smlouvy.

6.Bez ohledu na vyjádření kupujícího je prodávající oprávněn započíst došlé platby na nejstarší dluh kupujícího. V případě úroků z prodlení a dalších pohledávek (nároků) je prodávající oprávněn došlé platby nejdříve započíst na uvedené úroky a pohledávky. Na písemnou výzvu bude prodávající informovat kupujícího o provedeném zápočtu.

7.Kupující je oprávněn nároky z vad případně další vzájemné nároky započíst, v jejich výši snížit kupní cenu nebo ji zadržet jen v případě, že o nároku rozhodl soud nebo k postupu kupujícího vydal prodávající písemný souhlas. Prodávající je oprávněn započíst jakékoliv pohledávky vůči pohledávkám kupujícího a to i pohledávky získané za tímto účelem postoupením od jiných věřitelů.

§ 4 DODÁNÍ A DODACÍ TERMÍNY

1.Pokud není dohodnuto jinak, dodání zboží se uskutečňuje ze závodu prodávajícího.

2.Dodací termíny jsou uvedeny v potvrzení objednávky kupujícího a budou prodávajícím dle možností splněny. Při absenci potvrzení nabídky platí písemně dohodnuté termíny dodání zboží. Dodací termín lze překročit o 3 týdny. Po uplynutí uvedeného termínu poskytne kupující prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

3.V době trvání skutečností, které jsou mimo kontrolu prodávajícího včetně vyšší moci, kdy není možné zajistit suroviny, dopravu, při výpadku výroby, v případě požárů, stávek, nepokojů, přírodních katastrof není prodávající v prodlení s plněním závazku k dodání zboží. Dohodnuté termíny se v době uvedených skutečností prodlužují o dobu jejich trvání. Kupující je oprávněn navrhnout ukončení účinků smlouvy, pokud po něm nelze převzetí zboží spravedlivě požadovat. Prodávající může v době trvání uvedených skutečností od smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody se posuzuje ve smyslu ustanovení § 8 těchto Podmínek.

4.Prodávající je oprávněn k dodání části objednaného zboží.

5.V případě převzetí zboží na výzvu, zavazuje se kupující zboží převzít nejpozději do 7 dnů od dne doručení výzvy Prodávajícím, v opačném případě je kupující v prodlení s převzetím zboží. V případě prodlení s převzetím zboží bude zboží na náklady kupujícího uskladněno, případně prodáno. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího v den vzniku prodlení s jeho převzetím. Kupující odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

§ 5 PŘECHOD NEBEZPEČÍ ZA ŠKODY

1.Pokud není dohodnuto jinak je dodání zboží provedeno na účet kupujícího a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží dopravci, v případě vlastní dopravy ze strany kupujícího v okamžiku, kdy zboží opustí sklad.

2.V případě, že se dodání zboží neuskuteční v dohodnutém termínu a to z důvodu, které nejsou na straně prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží v den vzniku povinnosti kupujícího zboží převzít.

3.Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu. V případě porušení závazku je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škodu a skladné v obvyklé výši.

§ 6 ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího v den převzetí zboží záznamem na dodacím listě. Skryté vady je kupující povinen písemně reklamovat do 7 dní od jejich zjištění. Marným uplynutím stanovené lhůty dochází k zániku práva kupujícího z vad zboží. Kupující se zavazuje provést kontrolu vlastností materiálu před jeho opracováním nebo zpracováním. Účelem kontroly je zjistit, v případě dostatečné neodbornosti i pomocí třetí osoby, zda­li je zboží vhodné pro předpokládané zpracování a využití. Tento závazek nezaniká ani v případě, že kupující již dříve kontroloval vzorky dodaného materiálu.

2.Právo z vad zboží kupujícímu nevzniká v případě nepatrných odchylek v rozměrech a provedení zboží. Odchylky dle norem nejsou vadou zboží. Právo z vad je kupující oprávněn uplatnit v případě, že vady přesahují 4% kupní ceny dodaného zboží. Při objednávce zboží s přesnými rozměry je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pokud se vady dotýkají více než 10% jednotlivých výrobků (desek).

3.Kupující je oprávněn reklamovat zboží, u kterého umožní kontrolu vad ze strany prodávajícího nebo ním pověřené osoby, případně umožní zpětvzetí dodaného zboží. Předpoklad pro uplatnění odpovědnosti z vad je, že kupující prokáže, že vada zboží existovala v okamžiku přechodu rizika. Vrácení zboží je možné provést jen na základě písemného souhlasu smluvních stran.

4.Právo z vad, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, uplatňuje kupující přednostně nárokem na dodání náhradního zboží. Nárok na náhradu škody se posuzuje dle § 8 těchto Podmínek.

5.Odpovědnost za vady zaniká, v případě zpracování, opracování nebo nevhodného nakládání a skladování dodaného zboží. 6.Prodávající odpovídá za vady v délce 12 měsíců od přechodu nebezpečí za škody, pokud zákonná lhůta nestanoví jinak.

§ 7 PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1.Vlastnictví přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny. Prodlení s úhradou kupní ceny u jiné osoby tvořící s prodávajícím koncern lze považovat za nezaplacení kupní ceny dohodnuté s prodávajícím. V případě platby šekem nebo směnkou přechází vlastnictví ke zboží na kupujícího až vyplacením směnečného nebo šekového peníze prodávajícímu.

2.Zpracováním, opracováním nebo úpravou zboží (dále jen zpracování zboží), její částí, nedochází k přechodu vlastnictví, pokud nebyla uhrazena kupní cena dle ustanovení §7.1 těchto Podmínek. Celková hodnota zpracovaného zboží zajišťuje závazek k úhradě kupní ceny prodávajícímu. V případě, že prodávající je spoluvlastníkem zpracovaného zboží je závazek k úhradě kupní ceny zajištěn ve výši kupní ceny dodaného zboží a DPH.

3.Kupující se zavazuje prodávat zboží, resp. zpracované zboží tak, aby vlastnictví k tomuto zboží přecházelo na třetí osoby až po zaplacení kupní ceny prodávajícímu. Kupující postupuje v budoucnu vzniklé pohledávky s příslušenstvím, které mu vzniknou za třetími osobami, z titulu dalšího prodeje zboží, resp. zpracovaného zboží. V případě, řádného uplatnění vlastnického práva ke zpracovanému zboží ze strany dalšího dodavatele zavazuje se kupující postoupit na prodávajícího část pohledávky ve výši kupní ceny dodaného zboží a DPH.

4.V případě, že zboží nebo zpracované zboží, kterého je prodávající vlastníkem (spoluvlastníkem) je předmětem plnění banky dle smlouvy o kontokorentním účtu, postupuje kupující na prodávajícího pohledávky vůči bance z uvedené smlouvy do výše kupní ceny předmětného zboží.

5.V případě prodlení s úhradou kupní ceny, nebo likvidaci kupujícího, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo i jakéhokoliv jiného důvodu neuspokojení pohledávky prodávajícího na úhradu kupní ceny zaniká oprávnění kupujícího přebírat na svůj účet kupní cenu zboží, ke kterému na kupujícího nepřešlo vlastnické právo ve smyslu odstavce 2 a 3 tohoto ustanovení. V případě pochybností oprávnění přebírat kupní cenu za prodávajícího bylo vypovězeno k prvnímu dni prodlení s úhradou kupní ceny, v případě insolvence v den doručení návrhu k příslušnému soudu. Kupující se v případě zániku oprávnění zavazuje čitelně a trvale na zboží vyznačit vlastnické právo prodávajícího. Následně se kupující zavazuje informovat prodávajícího o zboží (množství, druh), ke kterému nepřešlo na kupujícího vlastnické právo. Pokud je toto zboží zpracováno zavazuje se kupující předložit prodávajícímu seznam pohledávek (označení dlužníka, výše pohledávky, splatnost, číslo faktury), které byly kupujícím na prodávajícího postoupeny z důvodu trvání jeho vlastnického práva k předmětnému zboží. Prodávající je oprávněn předložené informace zkontrolovat přímo v podniku kupujícího a kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při kontrole těchto informací. Prodávající je oprávněn vstupovat na pozemky a do nemovitostí kupujícího za účelem zjištění a zajištění zboží. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat bezplatné naložení a odvoz zboží nebo zboží naložit a dopravit na náklady a odpovědnost kupujícího do místa jeho uskladnění nebo prodeje. Prodávající je oprávněn zboží prodat v dražbě nebo přímým prodejem bez omezení. Získané finanční prostředky budou po odečtení všech nákladů vzniklých prodávajícímu započteny na neuhrazenou kupní cenu dodaného zboží.

6.Ve smyslu přechodu odpovědnosti za škody je kupující povinen nakládat s dodaným zbožím jako řádný hospodář. Kupující je povinen, pokud není dohodnuto jinak, zboží řádně pojistit proti ztrátě, odcizení a poškození (zničení). Pojistné plnění se kupující zavazuje vinkulovat ve prospěch prodávajícího ve výši hodnoty kupní ceny zboží, ke kterému na kupujícího neprošlo vlastnické právo. V případě, že pojišťovna neposkytne pojistné plnění nebo poskytne jen částečně, kupující se zavazuje doplatit rozdíl do výší kupní ceny zboží a DPH.

7.Kupující není oprávněn zajistit plnění závazku vůči třetím osobám zbožím ve vlastnictví prodávajícího. Jakékoliv nároky (práva) třetích osob realizované na uvedeném zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu a učinit přiměřená opatření k zamezení výkonu práva třetích osob na majetku prodávajícího. Kupující je povinen uhradit náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s uplatňováním jeho vlastnického práva k dotčenému zboží.

8.Prodávající je oprávněn převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího nebo nepřijmout postoupené pohledávky ve smyslu výše uvedených ustanovení. Prodávající je oprávněn tak učinit na žádost kupujícího nebo i bez jeho žádosti.

9.Kupující se zavazuje na své náklady a odpovědnost učinit zejména v zemi dodání zboží vše proto, aby úkony smluvních stran ve smyslu výše uvedených ustanovení těchto Podmínek byly platné a účinné, tj. způsobilé umožnit přechod vlastnictví až po zaplacení kupní ceny a postoupení pohledávek kupujícího z prodeje zboží, resp. prodeje zpracovaného zboží, jejich částí, dle těchto Podmínek na prodávajícího.

§ 8 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1.Prodávající odpovídá za škodu způsobenou na zdraví, kterou zavinil, včetně nevědomé nedbalosti. V ostatních případech je odpovědnost prodávajícího vyloučena bez ohledu na důvod nebo okolnosti jejího vzniku. (Zákonná ustanovení o náhradě škody se neuplatní.) To neplatí pokud by škoda vznikla úmyslně nebo z vědomé nedbalosti. Prodávající odpovídá za škodu i při podstatném porušení smluvních povinnosti dle judikatury Nejvyššího soudu ČR. Prodávající je povinen v uvedených případech odpovědnosti nahradit škodu uvedením do původního stavu, pokud to není možné nahradit skutečnou škodu ve výši určené ke dni uzavření kupní smlouvy.

2.Odpovědnost za vady a zákonná odpovědnost za škodu, kterou strany dohodou nemohli vyloučit, není výše uvedeným ustanovením dotčena.

3.Smluvní strany se dohodly, že kupující v rámci dalšího zpracování výrobku prodávajícího přebírá ve vztahu k prodávajícímu odpovědnost za zpracovaný výrobek podle zákona o odpovědnosti za výrobek, pokud škoda vznikla z důvodu na straně kupujícího a pokud kupující ve vztahu k třetím osobám zodpovídá za škodu jako výrobce ve smyslu zákonných ustanovení vztahujících se k odpovědnosti za výrobek. Uvedená dohoda se vztahuje zejména na konečný výrobek, který má vadu, nebo na výrobek, který obsahuje chybný nebo neúplný návod na použití pro konečného spotřebitele. Kupující přebírá závazek k uspokojení nároků třetích osob v rozsahu převzaté odpovědnosti za výrobek a na výzvu prodávajícího poskytne dostatečné zajištění splnění tohoto závazku.

§ 9 PŘÍSLUŠNOST SOUDU, ROZHODOVACÍ PRÁVO, MÍSTO PLNĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

1.Všechny spory budou rozhodovány dle hmotného práva platného na území ČR.

2.Místně příslušný soud je obecný soud prodávajícího. Prodávající je však oprávněn podat žalobu i u obecného soudu kupujícího.

3.Místem pro plnění závazků z dodaného zboží je výhradně Bílý Kostel Nad Nisou 163, 463 31

4.Prodávající je oprávněn dle právní úpravy platné na území ČR zpracovávat a uchovávat údaje kupujícího a jeho zaměstnanců za účelem plnění závazku z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že o oprávnění prodávajícího informoval své zaměstnance, který s oprávněním prodávajícího písemně souhlasili.

5.Částečná neplatnost nebo neúčinnost těchto podmínek nebo kupní smlouvy nezpůsobuje jejich neplatnost ve zbylé části. V uvedeném případě se smluvní strany zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit novým ustanovením, které bude nejlíp odpovídat dosavadní vůli stran. To platí i případě, kdy ve smlouvě chybí odpovídající práva a povinnosti smluvních stran.

Prodejní, dodací a platební podmínky jsou platné od: 01.01.2015